Kursy walut NBP: USD 3,98 | EUR 4,32 | CHF 4,53 |
Strona główna | Mapa serwisu | Zgłoś ofertę | Polityka plików cookies| Kontakt
Wyszukiwarka
Numer oferty
Miejscowość lub dzielnica
Ulica
Cena
Powierzchnia
Liczba pokoi
 
Oferty specjalne

 

 

       

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie ma za zadanie rozwiązywanie problemów środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami oraz promowanie innych specjalistów zawodowo związanych z obsługą rynku nieruchomości.

 

Celem działalności Stowarzyszenia w szczególności jest:


a) obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia 
b) popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodów związanych z obsługą rynku nieruchomości oraz krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej
c) dbałość o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków Stowarzyszenia, 
d) popieranie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia na zasadach nadrzędności interesu wspólnego przy poszanowaniu indywidualnych różnic i odrębności 
e) działanie na rzecz standaryzacji usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 
f) organizowanie kooperacji pomiędzy zwyczajnymi a wspierającymi członkami Stowarzyszenia reprezentującymi różne specjalności zawodowe, 
g) wypracowywanie zasad współpracy z organami i instytucjami obsługującymi rynek nieruchomości.
h) przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w zakresie pośrednictwa obrotu nieruchomościami
i) wypracowywanie opinii środowiska we wszystkich istotnych dla niego kwestiach,
j) reprezentowanie ogółu członków Stowarzyszenia wobec mediów, szeroko rozumianej administracji państwowej, samorządowej i spółdzielczej, organizacji społecznych i gospodarczych krajowych i zagranicznych,
k) realizacja zadań w zakresie: wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Cele Stowarzyszenia będą realizowane przez:


a) prowadzenie działalności na rzecz krzewienia poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego wykonywania zawodu, zgodnego z najwyższymi standardami, zasadami prawa, wiedzy i etyki,
b) upowszechnianie zasad etyki zawodowej, jak również egzekwowanie przestrzegania tych zasad,
c) wypracowywanie, ujednolicanie oraz stałe doskonalenie standardów i procedur zawodowych jak również kontrola stosowania standardów ustanowionych jako obowiązujące
d) potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w zakresie pośrednictwa i doradztwa w obrocie nieruchomościami
e) podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do propagowania nowoczesnych metod i standardów pracy w obrocie nieruchomościami, inspirowanie w w/w zakresie mediów
f) tworzenie warunków rozwoju zawodowego poprzez prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej z dziedziny standardów, technik, organizacji i metod pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, analizy i rozwoju nieruchomości, prawa, ekonomii, budownictwa, przetwarzania danych i innych dziedzin pokrewnych a także kursów i konwersatoriów językowych
g) prowadzenie biblioteki i czytelni, organizowanie zebrań dyskusyjnych, seminariów, odczytów, konferencji, wystaw i innych imprez służących realizacji celów statutowych oraz integracji środowiska zawodowego,
h) wspomaganie wdrażania i stosowania nowoczesnych technik współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz popieranie podobnych inicjatyw na płaszczyźnie ogólnokrajowej. 
i) Zabezpieczenie technicznych warunków funkcjonowania i rozwoju  działającego w ramach Stowarzyszenia systemu wymiany ofert w obrocie nieruchomościami 
j) organizowanie wspólnych przedsięwzięć reklamowych, w tym utrzymywanie platformy internetowej pod domeną mls-lublin.com.pl a w dalszej perspektywie wydawanie regionalnego czasopisma informacyjno-ogłoszeniowego poświęconego obsłudze rynku nieruchomości  
k) korzystanie dla realizacji celów statutowych z wiedzy, doświadczenia zawodowego, pomocy rzeczowej i finansowej członków wspierających
l) realizowanie na rzecz członków wspierających umownie ustalonych świadczeń promocyjno - reklamowych,   
m) wydawanie poświadczeń rekomendacji usług świadczonych przez członków wspierających - zgodnie z regulaminami uchwalonym przez Zarząd,
n) nawiązywanie i utrzymywanie łączności i współpracy w zakresie zbieżnych celów zawodowych z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
o) zaangażowanie wszystkich członków Stowarzyszenia w prace komisji i zespołów problemowych.
p) formułowanie wobec członków Stowarzyszenia zaleceń istotnych dla realizacji celów statutowych,
q) bieżące informowanie członków Stowarzyszenia o pracach jego organów
r) przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia, przedstawianie organom administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjom społecznym i gospodarczym stanowisk i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami Stowarzyszenia
s) promowanie województwa lubelskiego na rzecz pozyskiwania inwestorów, rozwoju regionalnego i integracji europejskiej; 
t) wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego,
u) uczestniczenie w działalności gospodarczej wyłącznie poprzez udział kapitałowy w innych podmiotach,
v) ochronę sfery materialnych interesów członków Stowarzyszenia,

© 2024 LSPE. Wszystkie prawa zastrzeżone.